Samhandelsbetingelser

 

  • De vikarer Here2Care (herefter H2C) stiller til rådighed, er bundet af en kontrakt med H2C, der fastlægger deres rettigheder og pligter. Der består intet kontraktforhold mellem kunde og vikarer.

  • H2C’s vikarer har underskrevet en tavshedserklæring med hensyn til vore kunders forretningsanliggender.

  • Under arbejdets udførelse påhviler det H2C’s vikarer at følge kundens instruktioner. Opstår der i øvrigt tvivlsspørgsmål mellem kunde og vikar, skal disse foreligges H2C.

  • H2C’s vikarer har vores fulde tillid, dog påtager H2C sig intet ansvar for retsstridige handlinger eller fejl begået af H2C’s vikarer.

  • H2C’s vikarer er ikke ansvars- eller arbejdsskadeforsikret. Denne pligt påhviler kunden iht. arbejdsskadeforsikringsloven § 5.

  • H2C betaler løn og alle pligtige sociale ydelser til vikaren samt afregner skat. Vi gør opmærksom på, at vikariatet og evt. ansættelse følger gældende opsigelsesregler i henholdt til gældende overenskomst hos kunden.

  • Ved forespørgsel på vikar via telefon, sms eller mail og efterfølgende booking, vil en aflysning af bookingen, medføre en fakturering for den pågældende vagt. En vagt har som minimum en varighed på 6 timer. 

  • Hvis der er under 4 timer til vagtstart påregnes et akuttillæg på 465,00 pr. vagt

 

Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning, og tvist i henhold til kontrakt afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. I tilfælde af, at arbejdet udsættes, forsinkes eller forhindres grundet force majeure, har ingen af parterne misligholdt sine forpligtigelser.